คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสรศักดิ์ ไสยะหุต
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 093-1463656
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก แซ่เตียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-5189327
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา บุญพา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 092-7914141
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร นิลบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสีห์ สงเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล บุญซ้อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูล กาญจนวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราวรรณ อินทรกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-9285306