กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เขมปภัส สืบศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

รัตนาภรณ์ ผิวงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ืีnumwan_ai@hotmail.com