ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
     โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนองปรือ ขึ้นอยู่กับตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย ต่อมาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการก่อตั้ง กิ่งอำเภอหนองปรือ ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ยกฐานะให้เป็น อำเภอหนองปรือ  แต่ยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ        ดังนั้น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ให้ โรงเรียนสาขาของประชามงคลซึ่งเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๓๗ และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขาประชามงคล โดยจัดการเรียนการสอนครั้งแรกที่ ศาลาสภาตำบลหนองปรือ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๙ คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ สามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งให้ นายวิรัช รัตนพันธ์ อาจารย์ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง มาเป็นผู้ประสานงานของโรงเรียน และได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน ๔๔ ไร่ ๒๐ ตารางวา เพื่อก่อสร้างโรงเรียน
      ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โรงเรียนประชามงคล สาขาหนองปรือ ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาประจำอำเภอหนองปรือ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น“ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ” โดยมีข้าราชการครู ๑๐ คน บริหารงานโดย นายวิรัช รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓ บริหารงานโดย นายประพฤติ  จงไมตรีพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๓  บริหารงานโดย นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ผู้อำนวยการโรงเรียน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ (โครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ (องคมนตรี) กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ดูแลและอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน  บริหารงานโดย นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (องคมนตรี) กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นผู้ดูแล และอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี