สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
คติธรรม
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
"ความสามมัคคีก่อให้เกิดความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ"
คำขวัญ
ใฝ่ความรู้   เชิดชูคุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสังคม
คุณธรรมพื้นฐานของโรงเรียน
มีวัย  ซื่อสัตย์  ขยัน  รับผิดชอบ  พอเพียง