กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กนกวรรณ แซ่เฮง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

พิบูลย์ อินนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0865992005