พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.พัฒนาและส่งเสริมครู-บุคลากรทางการศึกษาให้ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสมรรถนะทางวิชาชีพ
๒.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และคุณค่าต่อสังคม
๔.พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕..นำหลักธรรมาภิบาล และหลักการมีส่วนร่วมมาเป็นฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เป้าประสงค์
๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และเป็นคน
ดีแบบอย่างแก่นักเรียนและชุมชน
๒.นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิม
๓.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด และมีคุณค่าต่อตนอง ครอบครัว และสังคมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
๔.นักเรียนเป็นผู้มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ระบบการบริหารจัดการศึกษา เน้นหลักธรรมาภิบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าที่สูงขึ้น
๔.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ร้อยละของการพัฒนาสภาพของโรงเรียนที่สวยงาม ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลยุทธ์ ที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ ที่ ๔ การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
กลยุทธ์ ที่ ๕ การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ภาพความสำเร็จโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
โรงเรียนมีผู้เรียน ครู ผู้บริหารที่ดี มีคุณภาพ และคุณค่าต่อบ้านเมือง