ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020478
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  020478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองปรือพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpruepittayakom
ที่อยู่ :
  556 หมู่ที่ 4
ตำบล :
  หนองปรือ
อำเภอ :
  หนองปรือ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71220
โทรศัพท์ :
  0615514011
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  pruepit@gmail.com
เว็บไซต์ :