ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤติ จงไมตรีพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสรศักดิ์ ไสยะหุต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน