ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 24 21 45 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24 14 38 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 25 20 45 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 73 55 128 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 25 23 48 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 17 24 41 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 18 17 35 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 64 124 6
รวมทั้งสิ้น 133 119 252 12