คณะผู้บริหาร

เพยาว์ วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา