กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมธิณี เบ็ญพาด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

สมฤทัย เพ็งน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : tanto.080@gmail.com