วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 :  โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม เป็นสถานศึกษาสร้างคนดี มีคุณภาพ และสืบสานงานพระราชดำริ ตาม  “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”