วีดิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนหนองรปรือพิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=gVNwFDdNl_s
ความเป็นมาโรงเรียนหนองรปรือพิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=D-aE0a6ksKg
หอสมุดบุญมีฤทธิ์ปัญญาคารและห้องสมุดสารานุกรมสำหรับเยาวชน
https://www.youtube.com/watch?v=-uaLVTtimA4&t=21s
บันทึกความดีตามรอยพ่อ
https://www.youtube.com/watch?v=Mrg38-ij9jM
กิจกรรมของโรงเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=dpBMyZ1G-Mg&t=139s
โครงงานคุณธรรมของนักเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=EUR-gcWalbQ
หนังสั้น เรื่อง..เกือบสาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดหนังสั้น
https://www.youtube.com/watch?v=7e7TNMeHj-I
มองมุมใหม่ Five Focus ตอน : โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
https://www.youtube.com/watch?v=7HPn0njx974
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม ฯ สู่ชุมชน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ไตรมาสที่ ๑ ชุมชนการเรียนรู้
https://www.youtube.com/watch?v=2X65ymM8PsU
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม ฯ สู่ชุมชน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ไตรมาสที่ ๒ ชุมชนมีส่วนร่วม
https://www.youtube.com/watch?v=9_UNQEujzOk
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม ฯ สู่ชุมชน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ไตรมาสที่ ๓ ชุมชนจิตอาสา
https://www.youtube.com/watch?v=HhYXIyGX09g
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม ฯ สู่ชุมชน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ไตรมาสที่ ๔ ชุมชนคุณธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=_3XgJiOPKs8
presentation งานเปิดบ้านเครือข่ายชุมชน คนคุณธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=FY-nN01tn68
งานเปิดบ้านเครือข่าย​ชุมชน​ คน​คุณธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=b1LdZFei9RA
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565
https://www.youtube.com/watch?v=iwTaQ1LDf24