กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนิรุทติ์ นิยมพลอย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0807805071
อีเมล์ : niwsuperman@gmail.com