กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นริศรา อ่อนสด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : narisara1213@gmail.com

อุษา โตแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

วิไลพร บัวระคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : mouseandscience@gmail.com

ทักษพร สุทธิอาคาร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู