มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา