มัธยมศึกษาปีที่ 1
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
ภาษาไทย 1
ภาษาไทย 2

วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ