ดอกปรือสาร
ดอกปรือสาร 34/2564 การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนม.1 - 6
ดอกปรือสาร 33/2564 วันธงชาติไทย
ดอกปรือสาร 32/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ในการกำกับดูแลของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
ดอกปรือสาร 31/2564 การอบรมการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
ดอกปรือสาร 30/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 9
ดอกปรือสาร 29/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 8
ดอกปรือสาร 28/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 7
ดอกปรือสาร 27/2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ดอกปรือสาร 26/2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเข้าอยู่หัว
ดอกปรือสาร 25/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 6
ดอกปรือสาร 24/2564 อบรมการสร้าง Application และจัดทำหนังสือ E-Book
ดอกปรือสาร 23/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 5
ดอกปรือสาร 22/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 4
ดอกปรือสาร 21/2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเครือข่าย
ดอกปรือสาร 20/2564 ประชุมออนไลน์ร่วมกับอาสาสมัครประจำพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย
ดอกปรือสาร 19/2564 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดอกปรือสาร 18/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 3
ดอกปรือสาร 17/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 2
ดอกปรือสาร 16/2564 การสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สัปดาห์ที่ 1
ดอกปรือสาร 15/2564 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19
ดอกปรือสาร 14/2564 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร
ดอกปรือสาร 13/2564 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564
ดอกปรือสาร 12/2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดอกปรือสาร 11/2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดอกปรือสาร 10/2564 ท่านองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ดอกปรือสาร 9/2564 แนะแนวการศึกษาต่อ
ดอกปรือสาร 8/2564 สอบธรรมศึกษา
ดอกปรือสาร 7/2564 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดอกปรือสาร 6/2564 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเขียนเรียงความ เรื่องการออม กับ กอช.
ดอกปรือสาร 5/2564 ผอ. สพม.8 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โควิด-19
ดอกปรือสาร 4/2564 KSL จัดอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ดอกปรือสาร 3/2564 จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19
ดอกปรือสาร 2/2564 ประชุมเตรียมความพร้อม สถานการณ์โควิด 19
ดอกปรือสาร 1/2564 สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ดอกปรือสาร 5/2563 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ดอกปรือสาร 4/2563 การปฏิบัติ และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ดอกปรือสาร 3/2563 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ดอกปรือสาร 2/2563 พิธีสักการะเครื่องราชองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ดอกปรือสาร 1/2563 ยินดีต้อนรับ ผอ.เพยาว์ วงศาโรจน์